Каталог товарів
0
0
0
Каталог товарів

Продавати на нашому маркетплейсі

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

комісії за користування вебсайтом https://teploradist.com.ua/ua

ФОП Маноха Юлія Володимирівна (ІПН 3597608349) Україна, 56137, Миколаївська обл., Баштанський р-н, село Новопавлівка, вулиця Затишна, будинок 35 (далі - Комісіонер), керуючись статтями 633 та 641 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі - Комітенту) укласти даний публічний договір комісії за користування вебсайтом https://teploradist.com.ua/ua (далі - Договір) шляхом прийняття умов цього Договору.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Визначення, які використовуються в  цьому Договорі, вживаються в наступному значенні:

Публічний договір - пропозиція  про укладення договору, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі в порядку статті 633 Цивільного кодексу України.

Публічна оферта - пропозиція Комісіонера укласти з ним договір, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі (Комітенту) в порядку статті 641 Цивільного кодексу України.

Акцепт - прийняття Комітетом умов публічного договору шляхом сплати комісійної винагороди, передбаченої п.4.1 цього Договору.

Договір комісії - правочин, за яким одна сторона (Комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (Комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок Комітента.

КомісіонерФОП Маноха Юлія Володимирівна  (ІПН 3597608349) Україна, 56137, Миколаївська обл., Баштанський р-н, село Новопавлівка, вулиця Затишна, будинок 35.    
Комітент - будь-яка фізична або юридична особа, яка прийняла пропозицію укласти цей Договір за користування вебсайтом https://teploradist.com.ua/ua шляхом погодження з умовами цього Договору та вчинила передбачені цим Договором дії на підтвердження прийняття умов цього Договору.

Сторони - Комісіонер і Комітент, а кожна окремо - Сторона.

Вебсайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси вебсайту і (або) облікового запису власника цього вебсайту, доступ до яких здійснюється за адресою https://teploradist.com.ua/ua в мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Комісіонер зобов'язується надавати Комітенту послуги з можливості самостійної реалізації продукції через вебсайт https://teploradist.com.ua/ua, а Комітент зобов'язується приймати такі послуги Комісіонера та здійснювати їх оплату на умовах цього Договору. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов`язки Комісіонера:

3.1.1. Надавати Комітенту можливість самостійно реалізовувати товари через вебсайт https://teploradist.com.ua/ua

3.2. Обов`язки Комітента:

3.2.1. Ознайомитись з умовами цього Договору перед їх прийняттям;

3.3.2. Оплачувати надані Комісіонером послуги у порядку, визначеному цим Договором;

3.3. Права Комісіонера:

3.3.1. Якщо Договір не був виконаний з причин, які залежали від Комітента, Комісіонер має право на комісійну плату на загальних підставах.

3.3.2. Право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за цим Договором, зокрема у випадку, якщо він вжив усіх заходів щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, які від нього не залежали.

3.3.3. Розміщувати рекламу на вебсайті https://teploradist.com.ua/ua .

3.3.4. Розміщувати каталог товарів на вебсайті https://teploradist.com.ua/ua .

3.3.5. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору шляхом розміщення нової редакції цього Договору на вебсайті https://teploradist.com.ua/ua 

3.4. Права Комітента: 

3.4.1. Відмовитися від цього Договору. 

3.4.2. Розміщувати рекламу на вебсайті https://teploradist.com.ua/ua 

3.4.3. Самостійно розміщувати продукцію, яка є предметом цього Договору, та реалізовувати її на вебсайті https://teploradist.com.ua/ua 

3.4.4. Отримувати плату від третіх осіб за реалізовану продукцію на вебсайті Комісіонера https://teploradist.com.ua/ua безпосередньо на свій розрахунковий рахунок.

4. ВИНАГОРОДА КОМІСІОНЕРА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Комісійна винагорода, яка виплачується Комісіонерові щомісяця, становить 20000,00  (Двадцять тисяч) гривень за місяць, сума якої може переглядатися за потреби.

4.2.   Винагорода Комісіонеру сплачується шляхом перерахування в безготівковій формі на банківський рахунок Комісіонера повної суми комісійної винагороди, вказаний в цьому Договорі, суми грошових коштів.

 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. 

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України. 

5.4. Комісіонер не несе відповідальності за розміщену інформацію на вебсайті https://teploradist.com.ua/ua Комітентом.

5.5. Комісіонер не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність будь-яких третіх сторін.

5.6. Комісіонер не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Комітента та/або будь-яких третіх сторін. 

5.7. Комітент несе відповідальність за розміщену ним інформацію на вебсайті https://teploradist.com.ua/ua

5.8. Якщо Комітент скасує дане ним Комісіонерові доручення в цілому або в частині до укладення Комісіонером відповідних угод із третіми особами, то він зобов'язаний сплатити Комісіонерові комісійну винагороду за вчинені ним до скасування доручення правочини.

5.9. У випадку порушення Комітентом строків виплати суми, передбаченої п.4.1 даного договору, він сплачує Комісіонеру штрафну неустойку в розмірі 0,4 % від суми платежу за кожний день прострочення.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Незалежно від результатів переговорів, сторони завжди зберігаються за собою право звернутись до суду за вирішенням такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір є публічним та вважається укладеним і набирає чинності з моменту прийняття Комітентом умов цього договору (акцепт) шляхом сплати комісійної винагороди, передбаченої п.4.1 цього Договору.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується у випадку невиконання Комітентом п.п. 4.1 та 4.2 цього Договору.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке відбулося під час дії цього Договору. 

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір вважається розірваним  з моменту невиконання зобов`язань зі сплати комісійної винагороди, передбаченої п.п. 4.1 й 4.2 цього Договору.

7.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту досягнення Сторонами домовленості про розірвання договору у письмовій формі, якщо інше не встановлено у цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за Договором, якщо це невиконання спричинено настанням форс-мажорних обставин. 

8.2. У випадку настання форс-мажорних обставин, Сторона, обов'язки якої не можуть бути повністю або частково виконані внаслідок форс-мажорних обставин, зобов'язана повідомити про це іншу сторону в порядку, передбаченому Договором та Умовами протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання таких обставин. 

8.3. Строк виконання зобов’язань відкладається, поки виконання таких зобов'язань є неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин, але не довше часу, протягом якого діють такі форс-мажорні обставини. 

8.4. Якщо такі форс-мажорні обставини продовжуватимуться понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна Сторона має право відмовитись від виконання обов'язків за Договором. В такому разі жодна зі Сторін не має права на відшкодування збитків, завданих такою відмовою.

8.5. Відсутність або недостатність коштів, в тому числі у зв'язку з діями чи бездіяльністю третіх осіб – фінансових установ чи інших контрагентів – не є форс-мажорною обставиною. 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

9.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Комітентів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Комітента з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Комітент розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Комітент не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

9.3. Комісіонер несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти Комітента про їхню зміну.

9.4. Шляхом прийняття умов цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI (з урахуванням внесених змін), Комітент надає Комісіонеру згоду на обробку своїх персональних даних, розміщених на вебсайті https://teploradist.com.ua/ua, а також згоду на розміщення особистих персональних даних Комітента при опублікуванні інформації на вебсайті https://teploradist.com.ua/ua з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору.

РЕКВІЗИТИ КОМІСІОНЕРА

Комісіонер

ФОП Маноха Юлія Володимирівна

Адреса: Україна, 56137, Миколаївська обл., Баштанський р-н, село Новопавлівка, вулиця Затишна, будинок 35

ЄДРПОУ:3597608349

Єдиний податок 2 група

Банківські реквізити:

IBAN: UA703220010000026001310077631

в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Email: juliyavladimirovnaa@gmail.com